Var med och påverka den grafiska branschen

Globalisering och digitalisering ökar behovet av gemensamma standarder också inom den grafiska branschen. Digital dokumenthantering har exempelvis tvingat tryckerierna att anpassa tryckkvaliteten mot ISO 12647-2 och standardiserade ISO-profiler i stället att företagsspecifika inställningar.

Certifierad Grafisk Produktion – CGP, som baseras på flera olika ISO-standarder genom hela arbetsflödet, har varit viktigt i tryckeriernas arbete för ett bättre tryckresultat. Allt fler organisationer och företag har därför CGP som ett kvalitetskrav vid upphandlingar och offerter.

I Sverige är standardiseringsarbetet organiserat i olika arbetsgrupper genom SIS, Swedish Standards Institute. SIS är medlem i de internationella organisationerna, den europeiska CEN och det globala ISO. Arbetet i SIS finansieras av de företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som är medlemmar i organisationen samt vid försäljning av de olika standarderna.

Deltagare i SIS/TK 434 senaste arbetsmöte, från vänster Marcus Rehberger Tetra Pak, Martin Elofsson Grafiska Företagen, Katarina Widström SIS, Thomas Ehrngren Ineko, Magnus Sandström TMG och Örjan Westerlund Arkitektkopia.

Arbetsgruppen för grafiska standarder i Sverige heter SIS/TK 434 Grafisk teknik där Martin Elofsson är ordförande. Deltagarna i arbetsgruppen kommer från företag i grafiska branschen. SIS/TK 434 deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida och befintliga internationella standarder.

Sverige är medlem i den internationella kommittén ISO/TC 130 Graphic technology. Vi är ett av 24 länder. Det internationella arbetet med standarderna bedrivs i fjorton olika arbetsgrupper. Vid omröstningar har varje land varsin röst.

Två gånger om året träffas deltagarna i de internationella arbetsgrupperna under några dagar för att arbeta med och diskutera de olika standarderna. Senast nu i Toronto och nästa möte i Indonesien, i december. Röstningen görs sedan av varje medlem, i Sverige på SIS röstningsportal.

Det finns 56 utgivna standarder inom kommittén för grafisk teknik. För närvarande arbetas det med cirka 30 olika standarder, både med att införa nya samt att uppdatera befintliga ISO-standarder.

Standarder driver utvecklingen framåt och det betyder, att när man deltar i en kommitté så är man också med och bestämmer den framtida riktningen. Det behövs flera deltagare från grafiska branschen i arbetet. Man betalar en smärre avgift per år för att delta.

Utöver att vara med och påverka vad som ska ingå i standarderna, så får man också många kontakter och ett stort nätverk, både i Sverige och internationellt. ISO-arbetet ger tillgång till aktuell kunskap och vad som är på gång inom den grafiska branschen, både lokalt och globalt.

ISO-standarder under bearbetning

ISO-standarder är inga statiska dokument utan revideras och uppdateras vid behov med jämna mellanrum. Minst vart femte år. Den snabba utvecklingen inom den grafiska branschen skapar också ett behov av att ta fram nya standarder. Nedan följer några exempel på standarder som är under bearbetning.

Idag används spektrofotometrar i grafisk produktion för att kalibrera färgskrivare, styra tryckpressar, mäta in färgprover samt blanda tryckfärg. Därför har man enats om en standard för utbyte av färgdata mellan instrument och program som heter ISO 17972. Version 17972-4 är anpassad för förpackningstryck där, bland annat, mätdata för dekorfärgernas spektrala värde i fullton, rasterprocent och opacitet bakas in i det digitala dokumentet: CxF/X-4, colour data exchange format.

Dagens vita papperskvaliteter innehåller mer eller mindre optiskt vitmedel. Det gäller särskilt för obestrukna, vita papperskvaliteter. Tyska forskningsorganisationen för grafisk teknik, Fogra, och deras uppmätningar, för framtagning av karakteriseringsdata 51 och 52, är ett genomsnitt av tryckningar gjorda på flera olika tryckerier, med olika kvaliteter av papper och tryckfärg. Fogras data motsvarar ganska väl motsvarande mätningar som jag (undertecknad, reds anm.) har gjort på fyra olika bestrukna och obestrukna papperskvaliteter vilket inte ISO-standardens värden gör.

Det finns därför ett förslag på att göra ett tillägg på ISO 12647-2 och anpassa värdena till Fogra51/52. Det är ju ändå Fogras värden som används till ISO-profilerna och som referensvärden för att styra tryckresultatet mot. Det kan dock ta lite tid att få med tillräckligt många länder för att ändra ISO 12647-2 till mätvärdena i Fogra51/52.

ISO 19301 är en ny standard för hur certifiering av tryckpressar ska göras och som troligtvis kommer att publiceras snart. Den är inspirerad av svenska kvalitetscertifieringen CGP (Certifierad grafisk produktion) och motsvarande certifiering i Storbritannien.

En ny standard som är tänkt att reglera de olika miljömärkningar och certifikat håller på att tas fram. Den heter 22067-1 Requirements for environmental declarations ‐ Part 1: Packaging and labels. En sak som behöver kontrolleras är vilka regler som gäller i de olika länderna när det gäller utsläpp till vatten.

Parallellt håller man också på att utveckla standarder för beräkning av energiförbrukning i digitalpressar, vilket gör det möjligt att uppskatta driftkostnader och klimatpåverkan. En anmärkning från Sverige är att det saknas information om beräkning av färgtäckning.

För variabeldata utvecklar man en standard som heter 16613-1. Standarden ska göra utbytet mellan olika programvaror och digitalpressar lättare så att man kan automatisera produktionen.

Fotnot: Länkar: SIS/TK 434, grafisk teknik och ISO/TC 130, graphic technology

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Tryckt elektronik på frammarsch

Tryckeribranschen kan göra mer än kommersiella jobb, förpackningar eller affischer i storformat. Tryckt elektronik är en miljardindustri och blir alltmer i fokus, särskilt tryckta och flexibla sensorer. Sign&Print frågar Matthew Dyson, teknikanalytiker på ID Tech Ex, om vilka tryckeriföretag som skulle kunna dra nytta av denna utveckling, och vilken kunskap som krävs.

Publicerat av: 

”Inspirerande, innovativt och sevärt”

Matteus Celinski presenterar Canons dragplåster på mässan Sign&Print Connect. Fyra maskiner kommer att stå i främsta rummet. En av dem är den arkmatade inkjetsnackisen som lanserades i fjol.
– Den stora allmänheten får möjlighet att skåda både tryckkvalitet och prestanda ur ett arkproduktionsperspektiv.

Publicerat av: