Plastexperten: Tunt underlag för gröna påståenden

Emma Strömberg, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet, och Lena Lundberg, företräder industrin genom PVC Forum.

ARTIKELSERIE. Pvc-fria folier är på frammarsch och efterfrågan ökar för varje år. De säljs ofta med lovord om att de ska ha samma hållbarhet och kvalitet som sina motsvarigheter med pvc, men kanske framför allt att produkterna ska vara en stor tjänst för miljön. Sign&Print har frågat återförsäljare, tryckerier, branschföreträdare och plastexperter om vad de tänker om pvc kontra pvc-fritt.

Emma Strömberg är plastexpert på oberoende forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet AB och docent i polymera material. Hon har tittat på om det gjorts någon specifik forskning på pvc-vinyler eller pvc-fria alternativ, men det visar sig att det är knapert med forskningsrapporter om detta.

– Det är en väldigt nischad produkt. Efter att ha talat med flera kollegor som också forskar inom området polymera material samt utvärderar materialens miljöpåverkan kan jag ändå säga att det inte går att säga något generellt om vilka produkter som är mer eller mindre miljövänliga. För att göra det krävs att man gör en livscykelanalys för varje produkt, säger Emma Strömberg.

Hon slår även fast att pvc inte nödvändigtvis behöver vara ett sämre alternativ.

– Tillverkningen av pvc är energisnål, materialet kan återvinnas och det är ett hållbart material. Om pvc eller pvc-fria alternativ är bättre eller sämre är väldigt applikationsberoende. Man måste sammanväga alla olika parametrar för att kunna göra en jämförelse.

Från råvara till återvinning

Livscykelanalyser är något som flera i branschen återkommer till och efterfrågar. Emma Strömberg poängterar att en sådan analys måste omfatta hela processen för att vara relevant. Från råvara till tillverkning och användning, och slutligen eventuell insamling och återvinning. Först när en sådan analys är gjord är det möjligt att jämföra produkter och framföra påståenden om miljövänlighet och miljöpåverkan. Transparens och tydlighet i marknadsföringen är a och o när det gäller detta.

– Om en producent påstår att en produkt är klimatsmart så är frågan jämfört med vad? Ska man göra ett påstående om att produkten är miljövänlig måste man också kunna påvisa utifrån vilka aspekter den är miljövänlig och i relation till vad, säger Emma Strömberg.

”Viktigt att frågan lyfts”

Det är inte bara när det gäller vinyler som det kommit ersättningsmaterial, som sägs vara bättre för miljön. Även när det gäller andra plaster finns det liknande trender.

– Inom polymer-världen har det de senaste åren kommit flera alternativa material som ersätter de konventionella, men det är mycket lite diskussion om deras påverkan över tid. Därför tycker jag att det är viktigt att frågan lyfts, säger Emma Strömberg.

 

Oförtjänt dåligt rykte

Inom industrin är frågan om pvc kontra pvc-fritt också en het fråga. Lena Lundberg, ansvarig på PVC Forum som är en del av branschföreningen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, säger att en folie med pvc både är en resurseffektiv och klimatsmart produkt som kan vara en del av ett hållbart samhälle.

Lena Lundberg tycker att pvc har fått ett oförtjänt dåligt rykte, trots att farliga kemikalier har fasats ut under årens lopp.

– Pvc som material har en rad goda egenskaper, så som lång livslängd, ofta med litet underhåll och det kan återvinnas upp emot åtta gånger utan att egenskaperna försämras. Det är ett klimatsmart material eftersom det vid tillverkningen krävs mindre fossil råvara än de flesta andra plaster, säger Lena Lundberg.

Plasten ska bli mer cirkulär

Inom EU jobbas det mycket med plastfrågan och 2018 tog EU-kommissionen upp frågan om plasten i en cirkulär ekonomi. Företagen i branschen kom då överens om en rad åtaganden för att uppnå detta. Det kan handla om hållbar design, insamlingssystem för återvinning samt forskning och utveckling.

– Kommande år tror jag att kraven kommer att öka på företagen när det gäller att återvinna alla typer av plastmaterial. Det vi behöver göra är att samla in materialet och återvinna det i högre utsträckning, att få till en logistik som fungerar. Återvinningsbarheten är också en del av produktutvecklingen. Vi tror på en kombination av styrmedel och frivilliga åtaganden, men framför allt en dialog.

Finns alternativ för återvinning

Frågan om huruvida det går att återvinna folier är om möjligt ännu mer komplicerad än om pvc-fritt är bättre än pvc. Vissa hävdar att alla typer av plaster kan återvinnas. Andra hävdar att det är en så komplicerad process att ta hand om uttjänta folier, kanske till och med omöjlig, så att förbränning är det alternativ som återstår.

I de fall där det inte går att mekaniskt återvinna plasten, kan det i stället bli fråga om kemisk återvinning. Då bryts plasten ned till mindre beståndsdelar och kan därefter byggas upp igen till en helt ny plast, en betydligt mer energikrävande process än mekanisk återvinning.

Nya direktiv för att undvika ”green washing”

Ett initiativ från EU-kommissionen lyfter frågan om att företagen ska vara skyldiga att styrka sina miljöpåståenden med hjälp av standardiserade metoder för att mäta sina produkters miljöavtryck. Detta ska kunna undvika så kallad ”green washing” eller grönmålning på svenska, när företag ger en felaktig bild av sin miljöpåverkan. Initiativet väntas antas inom kort.

Den europeiska plastbranschen har även tagit fram rådata så att företagen enklare ska kunna göra livscykelanalyser på sina produkter och beräkna hur många kilo koldioxid som en produkt släpper ut.

– Om man påstår att en produkt är bättre ur miljösynpunkt så ska man kunna visa det med väl underbyggda fakta. Vad innehåller produkten och varför den är bättre än en annan produkt. Det borde vara en självklarhet för alla företag.

Läs de andra två delarna i artikelserien här och här.

Om pvc

Pvc, polyvinylklorid, började användas på 1930-talet. I Sverige finns det bara en anläggning som tillverkar pvc, Sveriges petrokemiska centrum i Stenungsund.

Runt 80 procent av den pvc som används i Sverige i dag återfinns inom byggindustrin. Enligt en siffra från IKEM från 2014 så stod film och folier för runt 17 procent av tillverkningen.

Pvc tillverkas av 43 procent fossil olja eller gas, eten, och 57 procent koksalt. Förutom eten och koksalt används olika tillsatser. De vanligaste är stabilisatorer, antioxidanter och smörjmedel. Dessutom används ofta mjukgörande medel, fyllmedel och pigment samt flamskyddsmedel.

Pvc i sig är inte farligt, däremot kan de mjukgörande tillsatserna som finns i produkten vara det, som ftalater med låg molekylvikt.

Globalt sett så ökar efterfrågan på pvc med runt fem procent varje år. Totalt konsumeras runt 20 miljoner ton pvc årligen, globalt sett. Det är den tredje mest använda plasten i världen.

Källa: IKEM och Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *